M5 skal miljøkonsekvensvurderes

Efter politisk behandling i både ejerkreds (staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og hos myndighederne er processen nu gået ind i næste fase, hvor metrolinje M5 med 10 stationer skal miljøkonsekvensvurderes.

Linjen går mellem København H, over Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen, Lynetteholm og Østerport. Derudover miljøvurderes et afgreningskammer til en evt. kommende Øresundsmetro. Udgangspunktet er, at der skal anlægges den nødvendige infrastruktur til Lynetteholm. Miljøkonsekvensvurderingen vil blive indrettet på en måde, der muliggør en beslutning om anlæg af flere mulige linjeføringer, der kan anlægges i etaper og som kan anlægges fra enten syd eller fra nord.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune er myndighed på projektet på land, mens Trafikstyrelsen er myndighed på den del af projektet, der ligger indenfor Københavns Havns søterritorium.

Metroselskabet skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten på baggrund af myndighedernes afgrænsningsudtalelse.

Rapporten skal indeholde oplysningerne i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7, samt de oplysninger der fremgår af afgrænsningsnotatet angående linje, stationer og rimelige alternativer. Herunder skal miljøkonsekvensvurderingen indeholde en vurdering af projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på eksempelvis befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet, samt påvirkning på jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab.

Miljøvurderingen skal desuden beskrive miljømæssige konsekvenser af nødvendige anlæg i forbindelse med et afgreningskammer til en eventuel kommende Øresundsmetro.

I tilknytning til miljøkonsekvensvurderingen vil der blive udarbejdet en perspektivanalyse af muligheden for at kunne lukke ringen med en metrostrækning fra København H til Østerport med stationer ved Gammel Kongevej, Forum, Stengade og Rigshospitalet. Derudover belyses konsekvenserne af at etablere en afgrening på linjen mod Brønshøj/Nordvest. Perspektivundersøgelsen vil blandt andet omhandle trafikale effekter, anlægsøkonomi og samfundsøkonomi, og vil således ikke omfatte de sædvanlige forhold i en miljøkonsekvensvurdering om miljøforhold mv. Perspektivundersøgelsen udføres i samarbejde med Transportministeriet og Frederiksberg Kommune.

Videre proces

Maj 2023- april 2024: Metroselskabet udarbejder Miljøkonsekvensrapport

Medio 2024: Offentlig høring af Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25 tilladelse

Ultimo 2024: Københavns Kommune ØU og BR behandler hvidbog og §25 tilladelse

2025: Vedtagelse af anlægslov