Offentlig høring

Københavns Borgerrepræsentation har d. 20. juni 2024 besluttet, at miljøkonsekvensrapporten for metrolinje M5 skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er 1. august- 26. september 2024.

I høringsperioden vil det være muligt at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelsen. Høringssvar skal indsendes via Københavns Kommunes høringsportal blivhoert.kk.dk, når høringen starter d. 1. august.  

Der afholdes i forbindelse med høringsperioden to borgermøder:  

Onsdag d. 21. august kl. 19-21 i Kulturhuset Islands Brygge 

Tirsdag d. 27. august kl. 16-18 (digitalt)

Efter høringsperioden vil Københavns Kommune behandle de indkomne hørringsvar og udarbejde en hvidbog, som vil indgå i den endelige politiske behandling af miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelse. Begge deles forventes klar ultimo 2024. 

Videre proces 

August- september 2024: Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for metrolinje M5 og udkast til § 25 tilladelse 

Ultimo 2024: Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation forventes at behandle hvidbogen og §25 tilladelse 

Herefter skal Folketinget vedtage en anlægslov, hvorefter § 25 tilladelsen kan meddeles til Metroselskabet, inden selskabet kan gå i gang med at anlægge metrolinje M5. 

Tidligere høringer i forbindelse med metrolinje M5 

Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingen har der været gennemført en idéfasehøring i perioden 5. september - 31. oktober 2022. Idéfasehøringen var en indledende offentlig høring om metrolinje M5. Idéfasehøringen omfattede to forslag til linjeføring for M5: M5 Orange og M5 Lilla.  

I høringsperioden kunne alle borgere, virksomheder og interesseorganisationer komme med idéer og kommentarer til forslagene til de mulige stationsplaceringer og de byggepladser i forbindelse med anlægget.  Det var også muligt at komme med ønsker om miljøforhold, som skulle undersøges.  

Der kom i alt 381 høringssvar i forbindelse med idefasehøringen. Efter høringen blev høringssvarene samlet i en såkaldt hvidbog, som Københavns Kommunes Økonomiudvalg tog til efterretning på møde den 21. februar 2023. Økonomiudvalget traf på samme møde beslutning om valg af linje og stationer, som skulle ligge til grund for afgrænsningsnotatet for miljøkonsekvensrapporten

Afgrænsningsnotat om miljøkonsekvensrapportens indhold blev sendt i høring fra den 8. marts til 5. april 2023. Økonomiforvaltningen modtog 39 høringssvar. Økonomiforvaltningen opsummerede og gav bemærkninger til høringssvarene sammen med Trafikstyrelsen. Ligeledes udarbejdede Københavns Kommune sammen med Trafikstyrelsen afgrænsningsudtalelse til Metroselskabet. 

I Københavns Kommune behandlede Økonomiudvalget d. 25. april og Borgerrepræsentationen d. 4. maj 2023 afgrænsningsnotatet sammen med afgrænsningsudtalelse. Den statslige forligskreds for Infrastrukturplan 2035 har besluttet at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen på et tilsvarende grundlag. 

Frederiksberg Kommune behandlede den 24. april 2023 afgrænsningsnotatet i Miljø- og Trafikudvalget og herefter gik sagen til endelig beslutning i Magistraten den 1. maj 2023.   

Billede
Mennesker der er til borgermøde