Idéfasehøring

Københavns Kommune har afholdt en idéfasehøring for en ny metrolinje M5. Idéfasehøringen løb frem til den 31. oktober 2022 og er dermed afsluttet. Her på siden kan du læse mere om idéfasehøringen, høringssvar mv.

Baggrund for metrolinje M5

Et politisk flertal i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation har ønsket at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan betjene den kommende halvø Lynetteholm. Etableringen af M5 kan - afhængig af hvilken linje der anlægges -understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm. Frederiksberg Kommune har efterfølgende tilsluttet sig undersøgelsen.

En ny metrolinje kan - afhængig af hvilken linje der anlægges -  være med til at afhjælpe de kapacitetsudfordringer, der allerede i dag eksisterer i metrosystemet. Den kan samtidig være med til at sikre, at de nye byområder bliver forbundet med resten af byen med effektiv og bæredygtig kollektiv transport.

Hvad skete der i idéfasehøringen?

Der blev den 5. september til 31. oktober 2022 afholdt en idefasehøring. Som en del af idefasehøringen blev der afholdt to borgermøder d. 28. september og torsdag d. 6. oktober. Dem kan du læse mere om her. 

Idéfasehøringen var en indledende offentlig høring om den nye metrolinje, M5. Idéfasehøringen omfattede to forslag til linjeføring for M5: M5 Orange og M5 Lilla. I høringsperioden kunne alle borgere, virksomheder og interesseorganisationer komme med idéer og kommentarer til forslagene til de mulige stationsplaceringer og de byggepladser, der vil være i anlægsfasen. Det var også muligt at komme med ønsker om miljøforhold, der ønskes undersøgt. Det var dermed en mulighed for at få indflydelse tidligt i projektet.

Hvad skete der i den videre proces?

Der kom i alt 381 høringssvar i forbindelse med idefasehøringen.

Efter høringen blev høringssvarene samlet i en såkaldt hvidbog, der blev forelagt Københavns Kommunes Borgerrepræsentation og indgik i den videre proces. Københavns Kommunes Økonomiudvalg tog hvidbog fra idefasehøringen til efterretning på møde den 21. februar 2023. Økonomiudvalget traf på samme møde beslutning om valg af linje og stationer, som skulle ligge til grund for afgrænsningsnotatet for miljøkonsekvensrapporten.

Afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5

Afgrænsningsnotat om miljøkonsekvensrapportens indhold blev sendt i høring fra den 8. marts til 5. april 2023. Økonomiforvaltningen modtog 39 høringssvar. Økonomiforvaltningen har opsummeret og givet bemærkninger til høringssvarene sammen med Trafikstyrelsen. Ligeledes har Københavns Kommune sammen med Trafikstyrelsen udarbejdet afgrænsningsudtalelse til Metroselskabet.

I Københavns Kommune behandlede Økonomiudvalget d. 25. april og Borgerrepræsentationen d. 4. maj 2023 afgrænsningsnotatet sammen med afgrænsningsudtalelse.

Den statslige forligskreds for Infrastrukturplan 2035 (Fremtidens veje) har besluttet at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen på et tilsvarende grundlag.

Frederiksberg Kommune behandlede den 24. april 2023 afgrænsningsnotatet i Miljø- og Trafikudvalget og herefter gik sagen til endelig beslutning i Magistraten den 1. maj 2023. Du kan læse mere om beslutningen her. 

Billede
Mennesker der er til borgermøde